VERGİ USUL KANUNU ÇERÇEVESİNDE E-İRSALİYE’YE GENEL BAKIŞ

A-)E-İrsaliye Nedir?

   E-İrsaliye belgesi yeni bir belge türü olmayıp, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 230. Maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendine göre hali hazırda kağıt düzenlenmekte olan  ‘’Sevk İrsaliye’’nin, elektronik belge olarak düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik muhafaza ve ibraz edilmesini sağlayan belgedir.

B-)E-İrsaliyeye Dahil Olmak Zorunda Olanlar Kimlerdir?

 1. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler.
 2.  Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler.
 3.  4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler.
 4.  4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişastakökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükellefler.
 5.  e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler.
 6.  Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.
 7. E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
 8.  11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler.
 9.  Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-İrsaliye uygulamasına dâhil olması gerekmektedir. Yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazıda belirtilen süreler içinde e-İrsaliye uygulamasına dahil olması ve tüm müşterilerine e-İrsaliye düzenlemeleri gerekmektedir. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Kanunda öngörülen hükümler uygulanır.

  C- )Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri Nelerdir?

   Mükellefler, e-İrsaliye uygulamasından;

 1. E-Belge uygulamalarına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve hizmete sunulan e-Belge portalleri aracılığıyla (GİB Portal Yöntemi),
 2.  Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla (Özel Entegratör Yöntemi),
 3. Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık bilgi işlem sistemleri ile doğrudan entegre edilmesi yoluyla (Doğrudan Entegrasyon Yöntemi),

  Hali hazırda e-Fatura uygulamasına bu yöntemlerden herhangi biri ile dahil olanlar, e-İrsaliye uygulamasından, e-Fatura uygulamasından yararlandıkları yöntem ile yararlanabilecekleri gibi farklı bir yöntem ile de yararlanabilir, e-Fatura uygulaması kapsamında hizmet aldığı özel entegratör dışında farklı bir özel entegratörden de hizmet alabilirler.

 D-) E-İrsaliye Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır?

   E-İrsaliye belgesi, mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “Sevk İrsaliyesi”nin, elektronik belge olarak düzenlenmiş halidir.

  Malın fiili sevkinden önce e-İrsaliyenin düzenlenmiş ve başarılı bir şekilde Başkanlık sistemlerine gönderilmiş olması gerekmektedir. Bu hususta dikkat edilmesi gereken tarih/zaman e-İrsaliye belge tarihi değil, e-İrsaliye üzerinde belirtilen fiili sevk tarih/zamanıdır

E-)E- İrsaliye Uygulamasında Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir?

 1. E-İrsaliyenin düzenlenme tarihi ve belge numarası.
 2. E-İrsaliyeyi düzenleyenin adı/soyadı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.
 3.  Müşterinin adı/soyadı, ticaret unvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, işyeri adresi ve farklı ise teslimat adresi.
 4.  Taşınan malın nevi, miktarı.
 5.  Fiili sevk tarihi ile saat ve dakika olarak fiili sevk zamanı.
 6.  Malı taşıyan aracın plaka ve şoför (ad-soyad/TCKN) bilgileri ya da taşımayı yapan kargo lojistik firmasının bilgileri (TCKN-VKN/Ad-Soyad)
 7.  Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkân vermek üzere, Başkanlık tarafından bilgi içeriği belirlenen karekod veya barkod (Başkanlık tarafından ebelge.gib.gov.tr adresinden yapılan duyuruda belirtilecek tarihten itibaren).
 8.  E-İrsaliye Teknik Kılavuzlarında belirlenen diğer bilgiler Başkanlık, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-İrsaliyede bulunmasını mükelleflere gerekli duyuruları ebelge.gib.gov.tr adresinde yaparak isteyebilir.

F-)Uygulamaya Kayıtlı Olmayanlara Düzenlenecek E- İrsaliyelerde Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

  E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerce mal sevkleri için uygulamaya başladıkların ayın sonundan itibaren tüm müşterilerine e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur. Bu kapsamda alıcısının malın sevki sırasında bilinmediği durumlarda, matbu sevk irsaliyesinde olduğu gibi, muhtelif müşteriler adına olmak üzere “Muhtelif Müşteriler” tipinde e-İrsaliye düzenlenecek olup, VKN/TCKN alanına 5555555555 yazılmak, Ad-Soyad/unvan bölümüne “muhtelif müşteriler” yazılmak suretiyle e-İrsaliye düzenlenecektir. Ayrıca malın alıcısının biliniyor olmasıyla birlikte, alıcının e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmadığı durumda da matbu kağıt sevk irsaliyesi yerine elektronik ortamda e-İrsaliye düzenlenecektir. Söz konusu e-İrsaliye doğrudan alıcının bilgilerine göre düzenlenecektir. Bu hallerde düzenlenen e-İrsaliyeler, kullanılan yöntem ya da özel entegratörün sunmuş olduğu sistem dahilinde “3900892152” VKN’li “Gelir İdaresi Başkanlığı e-İrsaliye Sanal Alıcı”sına gönderilecektir. Söz konusu alıcısının e-İrsaliye sistemine kayıtlı olmadığı durumlarda düzenlenen e-İrsaliyeler alıcısına sistem içinden iletilmeyecek olup, düzenleyicisi tarafından diğer elektronik ortamlar vasıtasıyla ya da kağıt çıktı verilmek suretiyle teslim edilecektir.

G-) Kağıt İrsaliye Düzenlenebilecek Durumlar Nelerdir?

 E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerin düzenleyecekleri tüm sevk irsaliyelerinin e-İrsaliye olarak düzenlenmesi, uygulamaya kayıtlı mükelleflerden alınan mallar karşılığında düzenlenecek irsaliyelerin de yine e-İrsaliye olarak alınması zorunludur. Ancak bununla birlikte sadece 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile açıklanan hallerde (elektronik belgelerin kağıt ortamda düzenlenebileceği haller, 509 SN VUK GT. V.7. bölümde açıklanmıştır) matbu sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve alınması da mümkün bulunmakta olup, bu durumun süreklilik arz etmemesi gerekmektedir. Ayrıca mezkûr Tebliğde açıklanan bu durumun gerektiğinde mükellef tarafından tevsik edilmesi gerektiği tabiidir. Bu tür durumlarda matbu sevk irsaliyesi düzenlenerek sevkiyat işlemlerine başlanabilecektir.

509 Sayı Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği V.7 Bölümüne göre E-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller

   Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin;

 1.   Başkanlığın ve e-Belge uygulamalarına taraf olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan bakım,
 2.  İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, mükellefin ya da Başkanlıktan izin almış özel entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan planlı bakım (yazılı bildirimde belirtilen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla),
 3.  İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, kullanılmakta olan mali mührün veya elektronik imza aracının arızalanması veya çalınması (yeni mali mühür veya elektronik imza aracının temini süresince),
 4.  Bakanlık veya Başkanlık tarafından e-Belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan genel tebliğ, sirküler ve teknik kılavuz ve duyurularda, belgelerin e-Belge yerine kâğıt olarak düzenlenmesine izin verilmesi,gibi nedenlerle, kanunen düzenlenmesi gereken sürenin geçirilmemesi kaydıyla, kâğıt olarak düzenlenmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesilmez.

Mükelleften kaynaklanan diğer nedenlerle, e-Belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi yukarıda sayılan nedenler kapsamında değerlendirilmez. Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgenin, Kanunun 13 üncü maddesinde yazılı mücbir sebepler nedeniyle elektronik olarak düzenlenememesi halinde, Kanunun 373 üncü maddesi gereği özel usulsüzlük cezası kesilmez.

   H-) E-İrsaliye Dahilinde İbraz Ve Muhafaza Yükümlülüğü Nedir?

 Kanunun ilgili hükümlerine göre muhafaza yükümlülüğü olanlar, gerek düzenledikleri gerekse adlarına düzenlenen bu Tebliğe konu e-Belgeleri kendilerine iletim/teslim şekline uygun olarak yasal süreler dâhilinde muhafaza ve istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdürler. e-Belgelerin veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilemezliği Mali Mühürle ve nitelikli elektronik sertifika ile garanti altına alınmaktadır. Elektronik imzanın ve Mali Mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Belgenin düzenleyicisi tarafından kâğıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri e-Belgeleri, üzerindeki Mali Mühür veya elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler dâhilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir. Söz konusu e-Belgelerin alıcıları ise kendilerine iletim şekline uygun olarak, elektronik ortamda iletilmiş olması halinde üzerindeki Mali Mühür veya elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler dâhilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda, kâğıt ortamda teslim edilmiş ise kağıt ortamda muhafaza ve ibraz edeceklerdir. Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, arşivlenen belgelerin doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü elektronik kayıt ve veri, veri tabanı dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olup, e-Belgelere istendiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve belgelerin okunabilir kâğıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir. Bu yükümlülük, e-Belgelerin üçüncü kişiler nezdinde muhafaza edilmesi durumunda, muhafaza eden için de, yasal süreler içinde geçerlidir. Mükelleflere ait e-Belgelerin yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir. Başka mükelleflerden (Başkanlıktan izin alan saklamacı kuruluşlar dâhil) elektronik saklama hizmetinin alınması mükelleflerin e-Belgelerinin muhafaza ve ibraza ilişkin asli sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. e-Belgelerin muhafazasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur. Bu zorunluluk yurt dışında ikincil bir arşivleme yapılmasına engel teşkil etmez. Başka mükelleflere ait e-Belgeleri saklama hizmeti verecek mükelleflerin Başkanlığa “Elektronik Belge Saklama Hizmeti Başvuru Formu ve Taahhütnamesi” ile başvuru yaparak saklama izni almaları zorunludur. Bu amaçla başvuru yapacak mükelleflerin başvuru dilekçesi ekinde Bilgi İşlem Sistem Raporunu (BİS) göndermesi gerekmektedir. Başkanlıktan saklama hizmeti verme izni alan kuruluşlar, hizmet verdikleri mükelleflere ait e-Belge bilgilerini saklama/muhafaza amacı dışında kullanamaz ve işleme taraf olanların yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Saklama hizmeti veren kuruluşlar, bu faaliyetleri kapsamında elde ettiği ticari sır niteliğindeki e-Belge bilgilerinin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludurlar. Bu amaca aykırı olarak işleme taraf olmayan üçüncü kişilerle e-Belge bilgilerini paylaştığı tespit edilen saklama hizmeti veren kuruluşların diğer Kanunların öngördüğü cezai sorumlulukları da söz konusu olacağı gibi ayrıca Başkanlık tarafından saklama hizmeti verme izinleri iptal edilebilir. Başkanlıktan elektronik belge saklama hizmeti izni almadan saklama yapılması Başkanlık nezdinde hüküm ifade etmez Saklama izni alan mükelleflerin listesi ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanır. Başkanlık e-Belgelerin saklama koşulları ve saklama hizmeti verecek mükelleflerin uyması gereken diğer kuralları ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan teknik kılavuzlarla belirlemeye yetkilidir. Başkanlık, gerekli görülen durumlarda e-Belge saklama hizmeti verenlerden e-Belge bilgilerine ilişkin olarak belirlenecek standartlara uygun üretilecek raporların Başkanlığa ibrazını veya elektronik ortamda iletimini, e-Belge saklama hizmeti verenlere ait bilgi işlem sistem veya sistemlerine uzaktan ve sürekli erişimin sağlanmasını yazılı olarak ya da ebelge.gib.gov.tr adresinden yapacağı bilgilendirme ile talep edebilir. Bu kapsamda, ifade edilen erişimin sağlanması için kullanılacak yöntem ve teknolojiler ile ibraz yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili süreçler ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan teknik kılavuzlarla açıklanır. Başkanlık e-Belge saklama hizmeti veren mükellefler için ilave yükümlülükler belirlemeye ve ulusal ve uluslararası standartlara uyma zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Başkanlık gerek görmesi halinde, bu Tebliğde belirlenen esaslar ile sınırlı olmak üzere, başka mükelleflere ait e-Belgeleri saklama hizmeti verenlerin bilgi işlem sistemlerini denetlemeye ve denetlettirmeye, denetimler sonucunda gerekli muhafaza ve bilgi güvenliği standartlarına haiz olmadığı tespit edilen kuruluşların izinlerini iptal etmeye yetkilidir.

 I-E-İrsaliye Uygulaması İçin Ayrı Bir Mali Mührün temin edilmesi  Zorunlu Mudur?

  E-İrsaliye uygulamasına hali hazırda e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan kayıtlı kullanıcılar dahil olabileceğinden ve e-Fatura uygulaması nedeniyle de gerçek kişilerin elektronik imzaya tüzel kişilerin de mali mühüre sahip olması nedeniyle, e-İrsaliye uygulaması için ayrı elektronik imza veya mali mühür kullanılmasına gerek olmayıp, mevcut imza araçları kullanılabilecektir.

 İ- E-İrsaliye’ye Kullanıcısı İken Mükellefler Şubeler Arası Gönderilen Malzemeler İçin E-İrsaliye Düzenlemek Zorunda Mıdır?

 İşletmenin şubeleri arasındaki mal sevkiyatlarında normal şartlarda (kağıt irsaliye uygulaması kapsamında da) sevk irsaliyesi düzenlemesi gerektiğinden bu durumlarda sevk edenin e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olduğu durumda düzenlenmesi gereken Sevk İrsaliyesi belgesi elektronik ortamda düzenlenecek e-İrsaliye belgesi olmak zorundadır.

K-Geçmiş Tarihli E-İrsaliye Düzenlenebilir Mi?

  Geçmiş tarihli e-İrsaliye düzenlenmesi mümkün değildir. Ancak teknik imkansızlıklar nedeniyle ilk olarak matbu kağıt ortamda sevk irsaliyesinin düzenlendiği ve en geç 48 Saat İçerisnde”Matbudan Dönüştürülen e-İrsaliye” tipinde düzenlenen e-İrsaliye’lerin düzenleme ve fiili sevk tarihleri matbu sevk irsaliyesi ile aynı olması gerektiğinden ve e-İrsaliye daha sonradan oluşturulduğundan, bu durumla sınırlı olmak üzere e-İrsaliye sistem tarihinden geçmiş tarihli olarak düzenlenmesine izin verilebilecektir.

L-Muhtelif Müşterilere Yapılan Sıcak Satışlarda Teknik Açıdan E-İrsaliye Düzenlenmemesi Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Muhtelif Müşterilere yapılan sıcak satışlarda; E-İrsaliyenin teknik sebeplerle düzenlenememesi halinde; müşteriye öncelikle matbu sevk irsaliyesi düzenlenecek ve bu irsaliye üzerinde “e-İrsaliye Ayrıca Düzenlenecektir” ibaresine yer verilecektir. Bu şekilde düzenlenen matbu sevk irsaliyelerinin e-İrsaliye’ye en geç 48 Saat içinde dönüştürülmesi zorunludur. Matbu sevk irsaliyesine istinaden daha sonradan düzenlenecek e-İrsaliye’ler GİB tarafından özelleştirilen “MATBUDAN DÖNÜŞTÜRÜLEN E-İRSALİYE” tipinde düzenlenmesi ve bu e-İrsaliye belgesinin ilgili alanında matbu kağıt olarak düzenlenen sevk irsaliyesinin bilgisine (tarih, belge no) yer verilmesi gerekmektedir.

M-Satışta Müşteriye Öncelikle Fatura Düzenlenip, sevkiyatın akabinde gerçekleşmesi durumunda nasıl bir yol izlenir?

  487 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliğinin 5 inci maddesinde “Sevki yapılacak mala ilişkin olarak e-İrsaliyenin düzenlenmesinden önce e-Fatura düzenlenmiş olması halinde, e-İrsaliye üzerinde e-Faturanın tarih ve belge numarasına da yer verilmesi zorunludur.” şeklinde açıklama yer almakta ve ayrıca VUK 173 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinin C bölümünde yer alan genel açıklamalar nedeniyle, sevkiyat işleminden önce düzenlenen e-Faturalarda malın daha sonra sevk edileceğinin de belirtilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; önce düzenlenen e-Fatura da malın sonradan sevk edileceği bilgisine, daha sonra düzenlenen e-İrsaliye’nin ilgili alanında ise önceden düzenlenmiş e-Faturanın tarih ve belge numarasına yer verilmesi gerekmektedir.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

VERGİ USUL KANUNU 509 SIRA NOLU TEBLİĞ

SMMM ÖZGÜR ÇEKİÇ

BİNEK ARAÇLARDA GİDER KISITLAMALARI

Gelir Vergisi Tebliğleri uyarınca, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, ticari kazancın ve Serbest Meslek kazancının tespitinde binek otomobillere ilişkin giderlerde belli kısıtlamalara gidilmiştir. Biz bu yazımızda bu konuya genel bir çerçeve çizmeye çalışacağız.

Gider Olarak İndirim Konusu Yapılabilecek
Ö.T.V ve K.D.V. Toplamı
140.000 TL
Amortisman Olarak İndirim Konusu Yapılabilecek Tutar (Ö.T.V ve K.D.V Hariç)160.000 TL
Vergilerin Maliyet Bedeline Eklendiği veya Binek Otomobillerin İkinci El Olarak İktisap edildiği durumlarda Amortisman Olarak Giderleştirilebilecek Tutar300.000 TL
Operasyonel Kiralama Şirketlerinden Kiralanan Araçların Aylık Kira Tutarı5.500 TL
Ticari Kazancın veya Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Binek Araçlara İlişkin Giderlerin İndirilebilecek Kısmı%70

Binek Araç Gider Kısıtlamalarına ilişkin ilk olarak baz alacağımız konu; işletmelerin Binek Araç Satın almaları durumunda Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisinin direkt olarak giderleştirilmesi veya Maliyet unsuru olarak olarak değerlendirilmesi yönünden olacaktır. Birinci seçenek;İşletmeler satın aldıkları sıfır binek araca ait Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi tutarlarını direkt giderleştirme seçeneği olacaktır. Geçmiş yıllarda Katma Değer Vergisini ve Özel Tüketim Vergisinin tamamının giderleşmesi imkan dahilinde iken,Gelir Vergisi Tebliğlerine istinaden, 2020 Yılından itibaren eğer işletmeler Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisini giderleştirme yolunu seçer ise; en fazla 140.000 TL’ye kadar olan tutarı giderleştirebileceklerdir. Eğer işletmeler Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisini 140.000 TL’ye kadar indirim konusu yapmaları durumda, bu binek araca ait ayrılabilecek amortisman tutarı azami 160.000TL olacaktır.İkinci seçenek ise; İşletmeler satın aldıkları binek araçlara ait Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisini, maliyet unsuru olarak dikkate almaları durumunda ve Binek Aracın 2.el olarak İktisap edildiği durumlar da ise, 300.000 TL’lik değeri aşan her bir Binek Araç için en fazla 300.000 TL’ye isabet eden kısmı amortisman yolu ile giderleştirme yoluna gidebileceklerdir.Şimdi biz bu iki konuya bir örnek ile çerçeve çizmeye çalışacağız.ÖRNEK: ÖZÇE Anonim Şirketi 1 Haziran 2020 tarihinde genel idare binasına genel müdürlük makamında kullanmak üzere sıfır binek araç satın almıştır. Araca ait genel giderler aşağıda verilmiştir.

ARACIN NET SATIŞ FİYATI300.000TL
KATMA DEĞER VERGİSİ54.000TL
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ150.000TL

 AÖZÇE Anonim Şirketi Satın Aldığı Binek Araca ait Özel Tüketim Vergisini ve Katma Değer Vergisini direkt olarak giderleştirme seçeneğini tercih etmiştir.

Gider Yazılabilecek K.D.V. ve Ö.T.V toplam tutarı140.000TL
Kanunen Kabul Edilmeyen K.D.V ve Ö.T.V toplam tutarı (54.000+150.000)-140.000 64.000TL
Amortisman Olarak Gider Yazılabilecek Tutar160.000TL
Amortismanı K.K.E.G. Yazılacak Olan Tutar300.000-160.000: 140.000TL
************************************************************************************

254 TAŞITLAR HESABI——————————————————300.000TL

Amortismanı Gider Yazılabilecek Tutar 160.000TL

Amortismanı Gider Yazılamıyacak Tutar 140.000TL

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ————————————–160.000TL

Binek Araç Ö.T.V Giderleri 160.000TL

689 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER———————64.000TL

Binek Araç Ö.T.V. Giderleri 10.000TL

Binek Araç K.D.V. Giderleri 54.000TL

102 BANKALAR HESABI————————————————————-504.000TL

************************************************************************************

B- ÖZÇE Anonim Şirketi , Satın Aldığı Binek Araca ait Özel Tüketim Vergisini ve Katma Değer Vergisini maliyete ekleme seçeneğini tercih etmiştir.

Amortisman Olarak Gider Yazılabilecek Tutar300.000TL
Amortismanı K.K.E.G. Yazılacak Olan Tutar504.000-300.000:204.000TL
************************************************************************************

254 TAŞITLAR HESABI——————————————————504.000TL

Amortismanı Gider Yazılabilecek Tutar 300.000TL

Amortismanı Gider Yazılamayacak Tutar 204.000TL

102 BANKALAR HESABI—————————————————————504.000TL

************************************************************************************

Bir diğer Binek Araç Gider Kısıtlaması Operasyonel Kiralama Şirketlerinden kiralanan araçlarla ilgilidir. Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin en fazla 5.500 TL’lik kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir. Şimdi bu konuya bir örnek ile çerçeve çizmeye çalışacağız.ÖRNEK: ÖZÇE Anonim Şirketi, genel müdürün makamında kullanmak üzere Enver Araç Kiralama Limited Şirketinden sırasıyla aylık kira bedeli 16.000 TL ve 14.000 TL olan iki aracı kiralamıştır.

GİDER YAZILABİLECEK TUTAR5.500*2=11.000 TL
İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK KDV TUTARI(5500*2)*0,18:1.980 TL
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER(16.000+14.000)-11.000:19.000 TL
İNDİRİM KONUSU YAPILAMAYACAK KDV19.000*0,18:3.420

  ************************************************************************************

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI———————————–11.000TL

-Binek Araç Kira Giderleri 11.000 TL

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI—————————————————1.980TL

689 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER—————————22.420TL

Binek Araç Kira Gideri 19.000TL

-Binek Araç KDV Tutarı  3.420TL

102 BANKALAR HESABI—————————————————————35.400TL

************************************************************************************

Bir diğer Binek Araç Gider Kısıtlaması ise, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’ini indirilebileceğine dair gider kısıtlamasıdır. Bu nüansa göre binek araç kısıtlamasında, işletmeler envanterinde kayıt olan ve ya kiraladıkları binek araçlara ilişkin giderlerin en fazla %70’ini vergi matrahından düşebilecekleri anlaşılmaktadır.Şimdi bu konuya bir örnek ile çerçeve çizmeye çalışacağızÖRNEK: ÖZÇE Anonim Şirketi, aktifinde kayıtlı olan binek araç için 3.000TL +%18 KDV tutarlı Tamir Bakım bedelini peşin olarak ödemiştir

Gider Yazılabilecek Tamir Bakım Gideri tutarı(3.000*0,70):2.100TL
İndirim Konusu Yapılabilecek KDV tutarı(2.100*0,18):378TL
Gider Yazılamayacak Tamir Bakım Gideri(3.000-2.100):900TL
İndirim Konusu Yapılamayacak KDV tutarı(900*0,18):162TL

************************************************************************************
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI————————————2.100TL
-Binek Araç Tamir Bakım Giderleri 2.100TL

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI——————————————————378TL


689 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER—————————1.062TL
-Binek Araç Tamir Bakım Giderleri 900TL
-Binek Araç Tamir Bakım Giderleri K.D.V Tutarı 162TL

102 BANKALAR HESABI——————————————————3.540TL

************************************************************************************

 Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız gibi, işletmeler binek araç satın aldıkları veya kiraladıkları durumlarda bunlara ait harcamalarına tamamını indirim konusu yapmaları mümkün olmayacaktır. Bu durum ,işletmelerin binek araç satın aldıkları veya kiraladıkları durumlarda kendi şahsi işleri için kullandıkları harcamalara bir önlem olarak ortaya çıktığını düşünmekteyiz. Tekrar hatırlatmak gerekir ise, şahsi işler için kullanılan binek araçların giderlerinin %70 kıstasını baz alınmadan tamamını K.K.E.G olarak değerlendirilmesi gerektiği kanısındayız.
   Yazımızı okuyup bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.
S.M.M.M. ÖZGÜR ÇEKİÇ